517 10 79

Mustafa Kemal Atatürk

Duyurular

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ (GAYRİMENKUL) TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

24.6.2019 11:01:00

1- Malatya ili Doğanşehir İlçesi Mülkiyete Belediyemize ait Gayrimenkuller (işyerleri) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45,46,47,48,49 Maddelerine göre açık ihale usülü  ihale edilelektir.
DOĞANŞEHİR İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER(TAŞINMAZ)

 

EXCELL OLARAK İNDİR.

 

 

Mahalle Adı

Ada/Parsel

Bağımsız Bölüm

Şuan ki Kullanımı

Kat Mülkiyetindeki Alanı (a)

Birim Fiyat (b)

Fiyat (axb=)

GEÇİCİ TEM

Yeni Mah.

37/44

38nolu(2.kat)

Doğanşehir Dersanesi

19,32

1150TL/m2

22.218,00 TL

700,00

Yeni Mah.

37/44

39nolu(2.kat)

Doğanşehir Dersanesi

11,82

1150TL/m2

13.593,00 TL

410,00

Yeni Mah.

37/44

40nolu(2.kat)

Doğanşehir Dersanesi

16,98

1150TL/m2

19.527,00 TL

590,00

Yeni Mah.

37/44

41nolu(2.kat)

Doğanşehir Dersanesi

14,72

1150TL/m2

16.928,00 TL

510,00

Yeni Mah.

37/44

42nolu(2.kat)

Doğanşehir Dersanesi

20,11

1150TL/m2

23.126,50 TL

700,00

Yeni Mah.

37/44

43nolu(2.kat)

Doğanşehir Dersanesi

24,27

1150TL/m2

27.910,50 TL

850,00

Yeni Mah.

37/44

44nolu(2.kat)

Doğanşehir Dersanesi

15,18

1150TL/m2

17.457,00 TL

500,00

Yeni Mah.

37/44

45nolu(2.kat)

Doğanşehir Dersanesi

26,92

1150TL/m2

30.958,00 TL

930,00

Yeni Mah.

37/44

46nolu(2.kat)

Doğanşehir Dersanesi

17,41

1150TL/m2

20.021,50 TL

650,00

Yeni Mah.

37/44

47nolu(2.kat)

Doğanşehir Dersanesi

26,92

1150TL/m2

30.958,00 TL

930,00

Yeni Mah.

37/44

48nolu(2.kat)

Doğanşehir Dersanesi

15,18

1150TL/m2

17.457,00 TL

500,00

Yeni Mah.

37/44

49nolu(2.kat)

Doğanşehir Dersanesi

33,61

1150TL/m2

38.651,50 TL

1200,00

Yeni Mah.

37/44

50nolu(2.kat)

Doğanşehir Dersanesi

12,84

1150TL/m2

14.766,00 TL

450,00

Yeni Mah.

37/44

51nolu(2.kat)

Doğanşehir Dersanesi

11,94

1150TL/m2

13.731,00 TL

420,00

Yeni Mah.

37/44

52nolu(2.kat)

Doğanşehir Dersanesi

19,80

1150TL/m2

22.770,00 TL

700,00

Sürgü Mah.

0/3575

13 Nolu

Ofis İşyeri

52,15

3000TL/m2

156.450,00 TL

4,695,00

 

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen Satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen, Doğanşehir Belediyesine ait gayrimenkul Doğanşehir Belediyesi Başkanlığınca 02.07.2019  tarihinde Salı günü saat 11.00’de Doğanşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.

 

İstekliler, ihaleye ilişkin Şartnameyi Doğanşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilirler. 50,00 TL karşılığı satınalabilirler Taşınmazların muhammen satış bedelleri, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için alacağı taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.İştirakçilerin Geçici teminat bedelini İhale tarihinde  ve saat inden önce belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir. Gayrimenkul ihale satış bedelleri ihale onay tarihinden itibaren on gün içerisinde yatırılacaktır. Her türlü harç ve vergiler ihaleyi alan kişiye aittir. Her türlü itilafta Doğanşehir mahkemeleri yetkilidir. Kiralama ihalesi aynı gün sonuçlanmadığı takdirde izleyen iş günü yapılacaktır.
İhaleye katılacakların;

 

A. GERÇEK KİŞİLERDEN;

 

1- İkametgâh belgesi,

2- Nüfus Cüzdan Sureti,

3- Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım  Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

5- Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

6- İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi.

 

B. TÜZEL KİŞİLERDEN;

 

1- Tebligat için adres beyanı 

2- Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri

3- Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi

4- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

6- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7- İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi.

 

C. Ortak girişim olması halinde;  Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.


Açık teklif usülüne göre ihale isteklerini komisyon önünde sözlü olarak belirtmek sureti ile yapılacaktır.
İhaleye katılanlar bu şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.