Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

T.C.

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ

 

 

Meclis Karar No : 2017/13

Kabul Tarihi : 01/03/2017

Yürürlüğe Giriş Tarihi :10/03/2017

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

Madde 1:

Bu Yönetmelik;kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, Belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi ve bu çerçevede; Belediye tarafından Beldenin düzeni ve esenliği, sağlık ve temizliği, pazaryerlerinin nizam ve intizamı, Belde halkının; yaşam kalitesinin artırılması, imar, trafik v.b. mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları ile ticaretin geliştirilmesinin uyum içerisinde yürütülmesi ile Belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun ve sağlıklı bir biçimde devamı için; kanunların ve ilgili diğer mevzuatın, Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde; Belediye emir ve yasaklarının konulması, uygulanması ve uymayanlar hakkında gerekli idari yaptırımların yerine getirilmesi amacı ile düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2:

Bu yönetmelik, Belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki tüm belde halkını, Belde halkına hizmet veren tüm Belediye birimlerini, Belde halkına hizmet sunan ve Belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm işyerleri ile Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisindeki; gerçek ve tüzel kişiler ile Kamu ve Özel, tüm Kurum ve Kuruluşları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3:

Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,08 Şubat 2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5728 sayılı ’’Temel Ceza Kanunlarına uyum amacıyla çeşitli kanunlarda ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun’’ ile 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı kanun’un bazı maddelerini muadil kanun, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Belediye Zabıta Yönetmeliği ile Belediyeler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4:

Belediye         :Doğanşehir Belediyesi,

Meclis             :Doğanşehir Belediye Meclisi,

Encümen         :Doğanşehir Belediye Encümeni,

Başkanlık        :Doğanşehir Belediyesi Başkanlığını,

Başkan                        :Doğanşehir  Belediye Başkanını,

Müdürlük        :Doğanşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü,

Müdür             :Doğanşehir Belediyesi Zabıta Müdürünü,

Zabıta             :Doğanşehir Belediyesi Zabıtasını İfade Eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

 Emir ve Yasaklar (Emre Aykırı Davranışlar)

Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Emir, Yasaklar ve İşyerleri

Madde 5:

1)      Belediye Meclisince çıkartılan yönetmeliklere uymamak.

2)      İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı almamak ve bununla ilgili hükümlere uymamak.

3)      İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarında belirtilen faaliyet konusu dışında iş yapmak.

4)      Belediyeden açma ve çalıştırma ruhsatına tabii işyerinde esnaf kontrol defteri bulundurmamak ve denetime gelen personele göstermemek.

5)      İşyerlerinin fiziki durumlarını İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra değiştirmek.

6)      Gıda satışı yapan işyerlerinde çalışan personelin sağlık raporu yada sağlık muayene cüzdanlarını bulundurmamak ve yasal süresinde vize yaptırmamak.

7)      İşyeri için belediyelerin belirlemiş olduğu açma kapama saatlerine riayet etmemek.

8)      İşyerlerinde mevzuatta belirtilen standart ve ebatta periyodik muayenesi yapılmış yangın söndürme cihazı bulundurmamak ve yangınla ilgili tedbirleri almamak.

9)       İşyerinde çalışanların iş kollarına göre belirlenmiş iş elbiselerini giymemeleri ve temiz tutmamaları, fiziki temizliklerine özen göstermemeleri.

10)   Damgasız ve arızalı ölçü ve tartı aracı kullanmak.

11)   Açma ve çalışma ruhsatlarına tabii tüm işyerleri için (hat otoları dahil) görünür yere fiyat tarifesi asmamak ve mevcut fiyat tarifesine uymamak.

12)   Fiyat tarifelerinde belirtilen miktardan noksan ekmek, pide, şiş, köfte, döner vb. mamuller üretmek ve satmak. (Tespiti halinde müsadere edilir.)

13)   İşyerinde üretilen çöp vb. atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri almamak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bir bağlantı bulundurmamak.

14)   Açıkta ekmek taşımak, işyerlerinin dışında ve açıkta ekmek bulundurmak veya satmak.

15)   Şehrimiz halkı ve gelen misafirlerin ekmeksiz kalmamaları için şehrimiz dâhilinde bulunan mevcut fırınları bayram günleri süresince açık bulundurmamak. (Bayram süresince nöbetçi bulundurulacak fırınların belirlenmesi İdarenin yetkisindedir.)

16)   Mesul müdür mecburiyeti bulunan işyerlerinde mesul müdür bulundurmamak veya mesul müdür belgesi almamak.

17)   Canlı müzik ruhsatı almadan canlı müzik yapmak ve halkın huzur ve sükununu bozacak şekilde faaliyette bulunmak.

18)   Yıkanmadan ve pişirilmeden yenen gıda maddelerini açıkta üretmek, satmak, sergilemek ve taşımak.

19)   Belediye sınırları içerisinde çevre, ses ve gürültü kirliliğine sebep olacak her türlü eylemde bulunmak.

20)   Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyasal maddeler satan işyerlerinde izin belgelerinde veya özel mevzuatlarında gösterilen ölçülerden fazla madde bulundurmak.

21)   Konut bölgelerinde ve yakın çevresinde, gürültüye duyarlı diğer bölgelerde; yapım, tadilat ve hafriyat işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makinelerini kış saatinde 08:00-18:00 yaz saatinde 08:00-20:00, cumartesi günü kış saatinde 09:00-18:00, yaz saatinde 09:00-20:00 saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde Belediyeden izin almadan kullanmak.

22)  Belediye zabıta memurlarına görevleri başında güçlük çıkarmak, hakaret etmek, kötü davranmak, gerekli belge ve bilgiyi vermemek, her ne suretle olursa olsun işlerine karışmak.

Sağlık ve Çevre ile İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 6:

1)      Şehir içerisinde Belediyenin tayin ve tespit ettiği, mahallerden başka yerde hayvan ahırı açmak-yapmak ve hayvan beslemek .

2)      Merkez mahallerde evinde ve bahçesinde ilgili mevzuata aykırı olarak hayvan besleyerek çevre sağlığını tehdit edici davranışta bulunmak ve komşusunu rahatsız etmek. Ne suretle olursa olsun Belediye sınırları içerisinde başıboş hayvan gezdirmek ve otlatmak. Ayrıca açıkta gübre depolamak ve tüm kentte etrafı kirletecek veya kötü koku neşredecek deri v.s. sermek, dökmek, kurutmak.

3)      Her türlü ulaştırma ve nakil sırasında Cadde Sokak kaldırımları kirletmek ve tahrip etmek. Kum, çakıl, hafriyat ve küspe taşıması sırasında araç sahiplerince gereken önlemleri almamak ve taşıma sırasında aracın üst kısmına branda çekmemek.

4)      Ticarethane sahiplerinin işyerlerine ağır tonajlı kamyonlarla mal getirmeleri ve belirtilen güzergâhların dışına çıkmaları.

5)       Cadde ve sokaklara çöp toplama saatleri harici çöp bırakmak ve özel olarak imal edilmiş çöp kaplarına uygun olmayan çöpleri atmak (cam bölümüne cam, kağıt bölümüne kağıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi)

6)      Ticarethane ve meskenlerin, bulvar, cadde ve sokağa bakan cephelerine şehrin manzarasını bozacak, rüzgâr, darbe ve sarsıntı vb. olaylardan dolayı düşebilecek veya yayalar ile araç güvenliğini tehlikeye düşürecek olan uydu anteni, klima cihazı, çiçek saksıları ve ağır cisimlerin monte edilmesi ya da konulması.

7)      Ticari amaçla ve konut olarak kullanılan binaların cadde ve sokağa bakan cephelerini ve kaldırımı sabah saat 08:00’ den sonra ve akşam saat 17:00’den önce yıkamak.

8)      Sebze bahçelerini lağım suyu veya atık su ile sulamak.

9)      Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkamak veya kötü koku neşreden maddeler atmak veya dökmek.

10)   Kanalizasyon ve kanal temizliği için izinsiz baca açmak kanal ve kanal bağlantısı yapmak.

11)  Binaların çatı suları ile varsa bahçe ve bina altındaki yeraltı (Drenaj) sularının giderlerini kanalizasyon şebekelerine bağlamak.

12)   Kanalizasyon deşarj limitlerini sağlamadan ve endüstriyel nitelikli atık suyu bulunan tüm işletmelerin atık sularını ön arıtmadan geçirmeden kanalizasyon şebekelerine deşarj etmek.

13)    Özel olarak çalışan tüm vidanjörlerin merkezi arıtma tesisi dışında kanala herhangi bir noktadan döküm yapmaları.

14)   İzinsiz olarak tüm yapıların ve binaların yer altı ve yer üstü geçitlerin, Eğitim ve Öğretim Kurumlarının ve her türlü ibadet yerlerinin yüzeylerini, duvarlarını, cadde ve sokakları, tretuarları ve kent mobilyalarını, otobüs duraklarını yağlı boya, katran v.s. karalamak, yazı yazmak yakmak, şekil çizmek, kırmak ve kirletmek.

15)  Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval v.s. ile hurda kağıt v.b. şeyleri toplamak ve depo etmek, seyyar hurdacılık yapmak.

16)  Mesken ve işyerlerini temizlerken kirli ve çamurlu sularını yollara ve kaldırıma akıtmak.

17)  İşyerlerine (tente, çuval, bez, güneşlik v.b.) ve evlerde balkonlara (çamaşır, çarşaf, halı v.b.) eşyaların kötü görünüm arz edecek şekilde asmak.

18)  Halkın huzur ve sükununu bozacak davranışlarda bulunmak.

19)  Hayvan pazarı ve izin verilen alanlar dışında hayvan alımı –  satımı ve kesimi yapmak.

20)  Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışık mahallerinden; sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına ve damlarına çöp, kağıt, yemek atıkları v.b. şeyleri atmak. Ayrıca seyir halinde araçlardan çöp atmak.

21)  Cadde ve sokaklara boş arsalara umumun gelip geçmesine mahsus olan pasaj, apartman kapalı çarşı içerisinde iki aileden fazla oturan evlerin giriş yerleri ile koridorlarına ve bahçelerine gelip geçmeyi zorlaştıracak şekilde malzeme koymak, pislik ve çöp atmak.

22)  Konut bölgelerindeki işyerlerinde soğutucu, motor, fan, klima v.b. cihazların konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde gerekli ses ve ısı yalıtımını yaptırmamak.

23)  Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya gömmek.

24)  Umumi çeşmelerden motorlu araç veya bunlara bağlı ekipmanlarla, hortumla herhangi bir amaçla su almak, çeşmenin etrafını kirletmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt ve hayvan yıkamak.

25)  Her türlü moloz, hafriyat ve katı atığı geri dönüşüm tesisleri, katı atık tesisleri veya Belediye ve Kamu Kurumlarınca belirlenen döküm sahaları dışındaki alanlara dökmek.

26)  Belediyeden izin almaksızın yol, kaldırım ve meydanlarda kazı yapmak.

27)  Çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle bağırmak, klakson çalmak, şehir içerisinde izin almaksızın ramazan davulu çalmak, durarak veya gezerek ses yükseltici cihazla ve cihazsız satıcılık ve ilan-reklam yapmak.

28)  Her türlü spor sahalarında ve açık alanlarda çevre sakinlerinin sağlığını ve huzurunu olumsuz etkileyecek fiillerde bulunmak, park ve bahçelerde her türlü eşya, spor aletleri, oyuncak v.b. malzemeleri bozmak, kirletmek, yerinden oynatmak, çizmek, kırmak ve yazı yazmak.

29)  Bilimum iş yeri, imalathane, fabrika, kooperatif, apartman, site sakinleri ve yöneticileri (mesul müdürleri) Şehrin havasını kirletmemek için kendilerine ait bina ve işyerlerinin bacalarına filtre takmamak.

30)  Mezarlıklarda her ne şekilde olursa olsun ziyaretçilerin huzurunu bozmak ve mezarlıklara zarar vermek, kabirlere karşı saygısız davranışlarda bulunmak.

 İlan Reklam ile ilgili emir ve yasaklar

 Madde 7:

1)      Belediye damgası olmayan ve Belediyece tayin edilmiş yerler dışına her türlü ilan asılması ve yapıştırılması. Belediyece asılmasına izin verilen reklam bezleri v.b. malzemesi asılacak yerde belirtilen süresini aşmak.

2)      Belediyeden izin almadan herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz tanıtım amaçlı stant kurmak, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak, gelişigüzel atmak.

3)      Fuar alanı, park, meydan ve umuma mahsus yerlerde Belediyeden gerekli çalışma izni almadan stant açmak ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermek.

4)      Belediye sınırları dahilinde motorlu, motorsuz taşıtların üzerinde, dükkanların önlerinde Belediyeden izin almadan hoparlör koymak suretiyle ilan ve reklam yapmak.

Trafik ile ilgili emir ve yasaklar

 Madde 8:

1)      Ticari taksileri yolcu almak amacı ile durak harici bölgelerde park etmek.

2)      Belediyece konulmuş olan sokak levhaları, kapı numarası levhaları, trafik levhaları ve uyarı yazılarını sökmek ve tahrip etmek.

3)      Kavşak ve sinyalizasyon lambalarına 15 metre mesafede park yasağı ve araç çekim bölgelerine, kaldırımlara cadde ve sokaklara, meydanlara, yaya geçitlerine, otobüs ve minibüs duraklarına, engelli park yerlerine, engelli rampaların önüne araç park etmek.

4)      Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik v.b. şeyler koymak ya da herhangi bir maksat ile fiziki engel oluşturmak.

5)      Belediye sınırları içerisinde toplu taşıt araçlarına ait duraklara motorlu, motorsuz araç ile durmak, park etmek ya da bekleme yapmak.

6)      Belediye sınırları içerisinde toplu taşıma aracı ile yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş durak haricinde indirme ve bindirme yapmak, bekleme yapmak veya park etmek.

7)      Toplu taşıma araçları ile; ilgili kurullarca tayin ve tespit edilen güzergahların dışına çıkmak, taşıma yapmak.

8)      Tespit edilen bölgelere belirlenen saatler dışında ağır vasıtalar ile girmek veya park etmek.

9)      İzin verilen alanlar dışında, şehirlerarası ve il içi çalışan toplu taşıma araçları tarafından oto garaj haricinde yolcu indirmek ve yolcu bindirmek.

10)  Her türlü taşıtın Belediye oto garajından çıkarken makbuz almaması. Garaja giren taşıtların tarife ücretlerini ödememesi.

11)   Yazıhane yetkililerinin bilete yazdıkları ve plana işaretledikleri yerlere yolcu oturtmamak. Yolcu olmadığı, az yolcu olduğu, aracın bozulduğu bahanesi ile hareket saatini ertelemek.

12)  Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi tehlikeli madde taşıyan ve nakleden araçlar ile meskun mahallerde, sokak aralarında veya halkın yoğun bulunduğu alanlarda uzun süreli bekleme yapmak veya park etmek.

13)  Belirlenen saatler dışında, yükleme, taşıma ve boşaltma yapmak, bu çalışmalarını trafik akışına engel olacak, halkı rahatsız edecek ve çevreye zarar verecek şekilde park yapmak, işlem bittikten sonra çevreyi temiz bırakmamak.

 İmar ile ilgili emir ve yasaklar

 Madde 9:

1)      İnşaatların görünür alanlarda tanıtıcı levha asmamak veya bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak.

2)      İnşaatların her türlü yapım ve yıkımında gerekli güvenlik önlemlerini almamak.

3)      Binaların tamamını veya kör cephe dahil herhangi bir cephesinin kısmen veya tamamen sıvasız, boyasız bırakmak, çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamamak, güzel görünüm elde etmek amacıyla Belediye Meclis Kararı ile belirlenmiş dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzeme ve rengine uymamak.

4)      Yol üzerinde bulunan mahzurlu bina veya binasız arsaların yola bakan yüzlerinin tayin edilen tarzda kapatılmaması ya da mahzurun giderilmemesi.

5)      Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellere tecavüz edecek şekilde baca çıkarmak.

6)      Şehir içinde büyük baş ve küçük baş hayvan beslemek, ağıl ve ahır yapmak, yine şehir içinde bulunan ev ve apartmanların bahçelerinde veya farklı yerlerde çevreyi rahatsız edecek şekilde kümes hayvanları ile evcil hayvanların beslenmesine mahsus yerler yapmak.

7)      İnşaat halindeki tamamlanmamış binalar, yıkılacak derecedeki binalar ile içinde oturulamayacak kadar harabe yapılar için sahipleri tarafından gerekli emniyet tedbirlerini almamak.

8)      Meydan, yol ve yaya kaldırımlarında her türlü tamirat, hafriyatta gerekli emniyet tedbirlerini almamak, gerekli levha ve işaretlerini koymamak.

9)      Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içerisinde yapılan hafriyat, alt yapı, inşaat v.b. çalışmalar esnasında açılan çukurların, çökertme havuzlarının ve sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen v.b. çukurların üzerlerini kapatmamak, etrafına gerekli emniyet tedbirlerini almamak.

10)  Mesken ve işyerleri önüne proje dışı ilave, sundurma v.b. yapmak.

11)  Yaya ve araç trafiğini aksatacak biçimde mülkiyet sınırı dışına taşarak merdiven veya kademeli girişler yapmak.

12)  Mesken ve işyerlerinin dış cephelerine takılan klimaların sularını ve balkon korkulukları ile pencere dışına konan saksıların sularını açığa akıtmak.

13)  Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi sularının akıntı ve sızıntısını önlemeye yönelik tedbirleri almamak.

14)  Cadde, sokak ve kaldırımlara izin almadan, izin alınsa bile gerekli güvenlik tedbirlerini almadan kömür, kum, çakıl v.b. malzeme dökmek veya bekletmek.

15)  Konutlarda bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen şeyleri biriktirmek, koku yapıcı maddeleri depo etmek, konut ve işyerlerinde hurda eşya ve atıklarını izin almadan biriktirmek veya yakmak.

16)  Boş arsa içinde çadır veya buna benzer barakalar yapmak ve depo etmek (Arsadaki olumsuzluklar arsa sahibi tarafından ihtara rağmen giderilmediği takdirde Belediye tarafından gerekli düzenlemeler yapılır ve masrafları %20 fazlası ile ilgilisinden tahsil edilir).

Pazaryerleri ile ilgili emir ve yasaklar

 Madde 10:

1)      Belediye tarafından pazaryeri olarak belirlenmiş alanların dışında tezgah açmak.

2)      Pazar esnafı tarafından hal denetim ekibi ve Belediye Zabıta Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde sattığı ürünün faturasını, irsaliyesini v.b. belgeleri ibraz etmemek.

3)      Tahsisli alanlarda tahsisli yerin estetik görünümünü bozacak şekilde çadır ipi bağlamak, direk dikmek, demir çakmak, ateş yakmak ve açık pazarlarda, müstakil bina ve dükkan ile Kamu Kuruluşu binalarına çadır ipi bağlamak, kişi ve kuruluşları rahatsız etmek.

4)      Pazaryerlerinde toptan mal satmak.

5)      Esnafın tezgah düzenlemesinde komşu esnafın satış yapmasını engelleyecek şekilde malını sergilemek, tezgahını ileri çıkararak (belirlenen sınır dışına) komşu tezgahının önünü kapatmak.

6)      Tahsisli alanı ve çevresini temiz tutmamak, hususi çöp kabı veya poşeti bulundurmamak ve çöplerini toplamamak.

7)      Pazar esnafı kimlik kartını veya yaka kartını takmamak ve sağlık muayene cüzdanını yanında bulundurmamak.

8)      Semt pazarlarında kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi satanların fotoğraflı müstahsil belgelerini bulundurmamak.

9)      Pazar esnafı tarafından genel ahlak kurallarına uygun düşmeyen tarzda hareket, söz ve davranışta bulunmak, alkollü satış yapmak.

10)  Pazaryerinde kanatlı hayvan satışı yapmak.

11)  Pazaryerindeki görevli Belediye Personeline karşı gelmek.

12)  Tarihi geçmiş, çürümüş, bozulmuş veya sağlığa aykırı gıda maddesi satışı yapmak.

13)  Pazar giriş çıkış saatlerine riayet etmemek. (Pazarcılar kış için en geç saat 19:00 da, yaz için saat 21:00’de pazaryerini boşaltmış olacaklardır. Işıklar kapatılacaktır.)

14)  Tezgahındaki ürünlerin fiyatını belirten etiket koymamak, müşteriyi aldatıcı şekilde ifadeler yazmak.

15)   Pazaryerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle satış yapmak.

16)  Yer işgaliye ücretini zamanında ödememek.

17)  Pazaryerinde uygunsuz kıyafetle satış yapmak (atletli ve yarı çıplak). ve iştigal konusu dışında faaliyette bulunmak.

18)  Kapalı ve açık pazarlarda dükkan önüne tezgah açarak satış yapmak.

19)  Pazarın açılış ve kapanış saatleri dışında satış yapmak ve bulunmak.

20)  Pazaryerlerinde satışa arz etmiş oldukları mallarını uygun bir zeminde sergilememek, satmamak (mavi muşamba örtülü tezgah üzerinde satış yapacaklardır).

21)  Tezgahta kendilerinden başka kimse bulunması, (Bulunması zorunlu olan kişiler ortağı ya da birinci dereceden yakınları olabilir).

22)  Pazara mazeretsiz üç (3) hafta gelmemek (Bu durumda pazarcı esnafın yeri iptal edilecektir).

23)  Pazaryerinin başka kişilere devrinin yapılması.

24)  Pazarcılığı bırakan Pazar esnafı Zabıta Müdürlüğüne bilgi vermemesi.

25)  Bozuk, kırık, ayarsız teraziler kullanmak veya eksik tartmak.

26)  Kavun, karpuz v.b. sezonluk ürünlerin satış yeri için izin almamak, izin belgesi yazılı ürünler dışında satış yapmak ve verilen süre sonunda tezgahlarını kaldırmamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Cezai Hükümler

Madde 11:

1)      Bu yönetmelikte belirlenen kurallar ile emir ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetimini Belediye Zabıtası yapar.

2)      Bu yönetmelikte 5,6,7,8,9,10 ncu maddelerde de yer alan 111 adet emir ve yasağı içeren fiilleri işleyenlere 1608 sayılı kanun’un 5728 sayılı kanun’la değişik 1.maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi (Emre Aykırı Davranış) uygulanır.

3)      Belediye Encümeni kararı ile verilen idari para cezası veya cezalara rağmen, emre aykırı davranışın devam etmesi durumunda; 1608 sayılı kanun’un 5728 sayılı kanun’la değişik 1.maddesine göre, ’’yasaklanan faaliyetin menine karar verilir’’ amir hükmünden hareketle; yasaklanan faaliyetin men cezası ancak işyerinin kapatılması suretiyle yerine getirilebileceğinden ve aksi halde cezanın uygulanması mümkün olmayacağından; Belediye Encümeni kararı ile ve süresini de Belediye Encümeninin belirleyeceği işyeri kapatma (ticaret ve sanattan men) cezası verilir.

4)      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesinde; ’’yetkili idarelerden usulüne uygun olarak, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan, işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.’’ hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda işyeri açıldığının tespiti halinde, açılan işyerine ruhsatlandırılması için 15 gün süre verilir. Süre sonunda ruhsat alınmamış ise işyeri mühürlenerek kapatılır.

5)      Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerin, bir kısmını veya tamamını başkalarına kiralayan, devreden ve amacı dışında kullananlara; 1608 sayılı kanun’un, 5728 sayılı kanun’la değişik 1.maddesine göre, Belediye Encümeni kararı ile idari para cezası uygulanır ve söz konusu tahsis hakkı iptal edilir.

6)      Kamu mallarına zarar verenlerin; verdiği zararın bedeli, Belediye Encümeni kararı ile, 6183 sayılı kanuna göre, zarar verenden tahsil edilir, ayrıca 1608 sayılı kanun’un 5728 sayılı kanun’la değişik 1.maddesine göre Belediye Encümeni kararı ile idari para cezası verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Son Hükümler

Yükümlülük

Madde 12:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13.maddesine göre Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan gerçek ve tüzel kişiler; Belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla yükümlüdür.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 13:

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5393 sayılı Belediye kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı kanun ile yürürlükteki diğer mevzuata göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 14:

                        Bu yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabulünden sonra Belediyenin İnternet Sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15:

Bu yönetmelik hükümlerini Doğanşehir Belediye Başkanı yürütür.

 

 

Vahap KÜÇÜK                                 Mahmut BAKIRCI                           Neşat KARAKUŞ

Belediye Başkanı                               Katip-Üye                                          Katip-Üye