Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ (GAYRİMENKUL)

TAŞINMAZ MAL KİRA  İLANI

1-       Malatya ili Doğanşehir  İlçesi Mülkiyete Belediyemize ait Gayrimenkuller  (Gazino Binası ve Arsası) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45,46,47,48,49 Maddelerine göre açık ihale usülü 10(on)yıllığına ile ihale edilelektir

 

DOĞANŞEHİR İLÇESİ KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLER(TAŞINMAZ)

SIRA NO

NİTELİĞİ

PARSEL/M2

KAPI NO

M2 Kira Bedeli

1 Yıllık kira

Mummen bedel

Geçici teminat

1

SÜRGÜ  MAH.TAKAZ MAVKİİ-GAZİNO BİNASI VE ARSASI

2132/ Parsel    2.015 M2

L-39-C-25-C  

14.888 TL

30.000,00 TL

900,00 TL

 

 

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen kiralama bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Doğanşehir Belediyesine ait gayrimenkul Doğanşehir Belediyesi Başkanlığınca 23.05.2017 tarihinde Salı  günü saat 14.00’de Doğanşehir Belediyesi Meclis  Toplantı Salonunda yapılacak ihale 10(on) yıllığına kiraya verilecektir.İstekliler, ihaleye ilişkin Şartnameyi Doğanşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilirler 250,00 TL karşılığı satınalabilirlerTaşınmazların muhammen kiralama bedelleri, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.İstekliler söz konusu gayrimenkullerin kiralama ihalesine katılabilmek için kiraya alacağı taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.İştirakçilerin Geçici teminat bedelini İhale tarihinde  ve saat inden önce belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.Gayrimenkul ihale kiralama bedeli İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, ikinci yıl kira bedeli ise, bir önceki yıl kira bedeline; (Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ile, 12 aylık ortalamalara göre değişim oranlarından, en yüksek olan)(ÜFE) üretici fiyat endeksi oranı uygulanmak sureti ile hesaplanır.

          Bu durumda kiracı kesin teminat tutarını her yıl  artış oranında tamamlamak zorundadır.

 İlk yıl; kira bedeli İhale onay belgesinin tebliğ tarihinden itibaren  15 gün içerisinde ödenecek ve bu süre içerisinde kira sözleşmesi düzenlenecektir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise, bir önceki kira sözleşmesinin bitiş tarihinden 15 gün içerisinde peşin olarak ödenecektir. 

            Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. 

Her türlü harç ve vergiler ihaleyi alan kişiye aittirHer türlü itilafta Doğanşehir mahkemeleri yetkilidirKiralama ihalesi aynı gün sonuçlanmadığı takdirde izleyen iş günü yapılacaktır

İhaleye katılacakların;

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN;

1-   İkametgâh belgesi,

2-   Nüfus Cüzdan Sureti,

3-   Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-   Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım  Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

5-   Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

6-   İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi.

 

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN;

                 1-Tebligat için adres beyanı 

                 2-Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri 

3-  Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi

4-  Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili

sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-  Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

                 6-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

7-   İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi.

.

C)           Ortak girişim olması halinde;  Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir..

 

Açık teklif usülüne göre ihale isteklerini komisyon önünde sözlü olarak belirtmek sureti ile yapılacaktır.

İhaleye katılanlar bu şartları aynen kabul etmiş sayılırlar